اساسنامه انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی آبیک

فصل اول- کلیات و اهداف:

ماده 1- نام: انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی آبیک که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار «انجمن» نامیده می‌شود.

ماده 2- نوع فعالیت: فعالیتهای انجمن غیرسیاسی و غیرانتقاعی است که با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران‏ طبق مفاد این اساسنامه خواهد بود.

ماده 3- اقامتگاه: اقامتگاه و مرکز اصلی انجمن آبیک دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی است.

ماده 4- تابعیت: تابعیت انجمن ایرانی است.

ماده 5- مدت: انجمن از تاریخ 1389/11/12 برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.

ماده 6- سرمایه: سرمایه اولیه انجمن توسط هیأت مؤسس تعیین میگردد و در اختیار انجمن قرار خواهد گرفت.

فصل دوم اهداف:

ماده 7- اهداف انجمن عبارتست:
1- تبادل اطلاعات و مشارکت در زمینة فعالیتهای علمی و فرهنگی به منظور به روز نگهداشتن مهارت اعضاء.
2- مطالعه و تحقیق در مسائل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی جامعه و اجرای طرحهای تحقیقاتی لازم.
3- کمک به ترویج دانش و فن آوری و ارتقاء سطح آگاهی اعضا از آخرین پیشرفتها و دانشهای تخصصی در رشته‌های مربوط
4- تبادل اطلاعات و ایجاد ارتباط با سایر مجامع و انجمن‌های علمی و فرهنگی در رابطه با اهداف انجمن و انجام طرح‌های مشترک

فصل سوم- شرایط عضویت در انجمن:

الف: کلیه فارغ التحصیلان دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی آبیک.
ب: کسانی که با تصویب هیأت امنا به عضویت افتخاری انجمن درمی‌آیند.

فصل چهارم- ارکان:

ماده 8- ارکان انجمن عبارتند از:
1-هیئت موسس

2- هیأت امنا
3- هیأت مدیره
4- بازرسان

الف: هیأت امنا

ماده 9- هیأت امنا که به تعداد 21 نفر از بین فارغ التحصیلان دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی آبیک  تشکیل و مرجع اصلی تصمیم‌گیری انجمن می‌باشد و جلسات آن بصورت عادی یا فوق العاده برگزار می‌شود.
تبصره 1: فعالیت هیأت امنا افتخاری خواهد بود.
تبصره 2: هیأت امنا می‌تواند از بین فارغ التحصیلان دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی آبیک(اعم از سابق و فعلی)، عضو افتخاری بپذیرد. عضو افتخاری با دعوت هیأت امنا بعنوان عضو ناظر در جلسه حضور می‌یابد.

ماده 10- هر یک از اعضا هیأت امنا باید در هنگام حیات خود یک نفر از اعضاء انجمن را که دارای صلاحیت اخلاقی است، برای جانشینی خود به هیأت امنا معرفی نماید تا بعد از فوت یا استعفای وی به عنوان عضو هیأت امنا انجام وظیفه نماید. و به همین ترتیب هر کس بعداً به عضویت هیأت امنا برگزیده میشود باید جانشین خود را معرفی نماید، بطوریکه تکالیف و وظائف محوله در این اساسنامه بدون وقفه انجام‌پذیر باشد.
تبصره: در مورد پذیرش عضو جانشین باید در اولین جلسه پس از معرفی،در هیأت امنا با رأی دو سوم اعضاء حاضر اتخاذ تصمیم شود.

ماده 11- چنانچه هر یک از اعضاء هیأت امنا در زمان حیات خویش از تعیین و معرفی جانشین خود امتناع و یا به هر نحو از انحاء ادامه همکاری وی امکانپذیر نباشد، هیأت امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد خود را از میان داوطلبان عضویت با رأی موافق دو سوم کل اعضاء انتخاب و به عنوان عضو هیأت امنا به جانشینی شخص مذکور می‌پذیرد.

ماده 12- جلسه عادی هیأت امنا هر سه ماه یکبار ترجیحاً در یکی از روزهای فرد هفته تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور دو سوم اعضا و جهت تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق اکثریت نصف بعلاوه یک اعضا حاضر ضرورت دارد. مگر در مواردی که نصاب دیگری پیش بینی شده باشد

در صورت عدم حصول حد نصاب دو سوم در جلسة اول، هیأت امنا مجدداً دعوت می‌شود که در جلسه دوم با حضور بیش از نصف اعضاء هیأت امنا رسمیت می‌یابد. جلسات هیأت ممکن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا یک سوم اعضاء هیأت امنا تشکیل گردد.

ماده 13- وظایف و اختیارات هیأت امنا:
1- عزل و نصب اعضای هیأت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل).
2- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس.
3- تعیین خط مشی کلی انجمن.
4- بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره.
5- تعیین و تأیید عضو جانشین هیأت امنا طبق مندرجات مواد 11 و 12 .
6- تصویب ترازنامه و بودجه.
7- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های انجمن.
8- اصلاح یا تغییر اساسنامه با رأی موافق دو سوم کل اعضاء.
9- قبول یا رد وجوه، اموال منقول و غیر منقول که به انجمن اهدا می‌شود.
10- تعیین میزان حق عضویت سالیانه.
11- تصویب یا تغییر آئین نامه‌های مربوطه.
12- بررسی و تصویب انحلال انجمن.

ماده 14- جلسات هیأت امنا توسط هیأتی مرکب از یک رئیس، یک نائب رئیس و یک دبیر که از بین اعضاء داوطلب برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد، اداره می‌شود و کلیه مکاتبات هیأت امنا با امضاء رئیس هیأت و در غیاب او با نایب رئیس خواهد بود.
تبصره: داوطلبان عضویت در هیأت مذکور نباید از بین نامزدهای هیأت مدیره و بازرسان باشند.

ب: هیأت مدیره

ماده 15- انجمن دارای هیأت مدیره مرکب از پنج نفر عضو اصلی و در صورت لزوم 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل الزاماً از میان اعضا هیأت امنا تعیین می‌گردد.
تبصره 1:‌ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت عددی اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.
تبصره 2: عدم شرکت هر یک از اعضاء هیأت مدیره در جلسات آن بدون عذر موجه تا سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در یکسال به عنوان استعفای عضو غائب تلقی می‌گردد.

ماده 16- در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضا هیأت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده در هیأت مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود. تبصره: پس از اجرای مفاد ماده فوق هیأت امنا باید در اولین جلسه خود جانشین عضو یا اعضاء علی البدل جدید را انتخاب و معرفی نماید.

ماده 17- جلسات عادی هیأت مدیره حداقل یکبار در ماه تشکیل خواهد شد. در صورت ضرورت جلسات فوق‌العاده به دعوت مدیرعامل یا حداقل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره تشکیل می‌گردد.
تبصره 1: دعوت اعضاء هیأت امنا و هیأت مدیره به وسیله پیام کوتاه توسط تلفن همراه به عمل می‌آید.
تبصره 2: دعوت جلسات هیأت امنا به وسیله رئیس هیأت امنا یا 5 نفر از اعضاء هیأت امنا و یا بر اساس تصویب هیأت مدیره به عمل می‌آید.

ماده 18- اعضای هیأت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه می‌دهند و از بین خود یک نفر را به عنوان مدیرعامل و یک نفر را به عنوان قائم مقام مدیرعامل و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنان را آئین نامه مشخص می‌کند و در موارد سکوت بر اساس موازین قانونی عمل می‌شود.

ماده 19- هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد، انتخاب مجدد هیأت مدیره برای یک دوره دیگر بلامانع است.
تبصره: هیأت مدیره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان دوره تصدی خود هیأت امنا را به منظور انتخابات هیأت مدیره جدید دعوت نماید. در صورت استنکاف، رئیس هیأت امنا، ظرف ده روز هیأت امنا را به این منظور دعوت خواهد کرد.

ماده 20- هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می‌باشد: حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حسابهای انجمن، پرداخت و وصول مطالبات، اجرای مصوبات هیأت امناء، افتتاح حساب در بانکها، انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در مراجع قضایی و انتظامی و اداری و سایر مؤسسات عمومی و خصوصی و نهادهای قانونی و تعیین حکم و تعیین وکیل و تفویض اختیارات به وکیل بر اساس ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی و عزل آنان و قطع و فصل دعاوی از طریق سازش و پذیرش و ثبت نام از فارغ التحصیلان دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی آبیک و انجام امور محوله ارجاعی از سوی هیأت امنا. تبصره 1: هرگونه نقل و انتقال و معامله نسبت به دارائی‌های انجمن اعم از عین یا منافع پس از دریافت مصوبه از هیأت امنا که با حداقل دو سوم آراء کل اعضاء به تصویب رسیده، توسط هیأت مدیره و به نام «انجمن» انجام می‌گیرد.
تبصره 2: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه‌دار یا قائم مقام مدیرعامل و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
تبصره 3: جز درباره موضوعاتی که به موجب این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیأت امنا است هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم را برای اداره امور در حدود اهداف انجمن دارا میباشد.

ج: بازرسان

ماده 21- هیأت امنا یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود و انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 22- وظائف بازرس بشرح زیر است:
1- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیأت امنا.
2- مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع هیأت امنا.
3- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به هیأت امنا.
تبصره: بازرس می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کند.

ماده 23- کلیه اسناد و مدارک اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیأت مدیره انجمن باید جهت بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد. فصل پنجم- بودجه و موارد متفرقه:

ماده 24- بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا، قبول وصیت و وقف، حق ثبت نام و حق عضویب سالانه تأمین می‌شود.

ماده 25- درآمد و هزینه‌های انجمن توسط هیأت مدیره در دفاتر قانونی ثبت و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت تصویب به هیأت امنا ارائه خواهد شد.
تبصره 1: کلیه وجوه و درآمدهای انجمن در حساب مخصوصی به نام «انجمن» نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.
تبصره 2: سال مالی «انجمن» منطبق با سال شمسی بوده و همواره از اول فروردین ماه شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده 26- تصویب آئین‌نامه‌های اجرائی این اساسنامه و تغییرات لازم در آن با هیأت امنا خواهد رسید.

ماده 27- کلیه مدارک، پرونده‌ها، نوشتجات در دفتر مرکزی «انجمن» نگهداری می‌شود و مکاتبات رسمی انجمن با امضاء مدیرعامل و در غیاب او قائم مقام مدیرعامل معتبر خواهد بود.
تبصره: خلاصه مصوبات هیأت امنا و هیأت مدیره به ترتیب تاریخ در دفاتر جداگانه ثبت و در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود.

ماده 28- «انجمن» دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که طرح آن به تصویب هیأت امنا می‌رسد و در اداره ثبت مالکیتهای معنوی به ثبت خواهد رسید.
تبصره: مسئولیت حفظ و نگهداری مهر انجمن بعهده مدیرعامل است.

ماده 29- کلیه منتخبین تا انتخاب جانشین برای آنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

ماده 30- هیأت امنا می‌تواند نسبت به انتشار نشریه مرتبط با اهداف انجمن پس ازکسب مجوزهای لازم اقدام نماید.

ماده 31- گردهمایی‌هایی انجمن هر شش ماه یکبار در دو ماهه اول سال و نیز مهرماه هر سال به دعوت هیأت امنا در تهران تشکیل می‌شود.

فصل ششم- انحلال انجمن:

ماده 32- تصمیم به انحلال انجمن توسط هیأت امنا با اکثریت دو سوم کل اعضاء که بدین منظور تشکیل می‌گردد، اتخاذ می‌شود.

ماده 33- تصمیم هیأت امنا به انحلال «انجمن» باید در اولین گردهمایی عمومی اعضای انجمن که طی تشریفات لازمه دعوت می‌شوند طرح و در صورت تصویب اکثریت حاضرین در آن گردهمایی به مرحله اجرا درمی‌آید.

ماده 34- در صورت انحلال انجمن، مدیر یا مدیران تصفیه از سوی هیأت امنا انتخاب و تصفیه ظرف مدت دو سال به پایان می‌رسد. این مدت با تصویب هیأت امنا تمدید می‌گردد.

ماده 35- هیأت امنا پس از استماع گزارش هیأت تصفیه و تصویب آن همچنین تصویب واگذاری مانده دارائی‌های انجمن به یکی از مؤسسات غیرانتفاعی دانشگاهی کشور و ترجیحاً به فارغ التحصیلان موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی آبیک منحل می‌گردد.

ماده 36- این اساسنامه مشتمل بر 5 فصل و 36 ماده و 18 تبصره در نشست مورخ //13 هیأت مؤسس و هیأت امنا به تصویب رسید.

 

 

مشترک خبرنامه شوید

 غیاث الدین جمشید کاشانی

دانشگاه غياث الدين جمشيد کاشانی در سال 1385 با مجوز شورای گسترش آموزش عالی به عنوان یک دانشگاه غیرانتفاعی در شهرستان آبیک تاسیس شد.

بنیانگذاران این دانشگاه عمدتا جمعی از استادان برجسته رشته‌های مهندسی و علوم از دانشگاه صنعتی شریف هستند که اهداف اصلی موسسه را توسعه دانش و فرهنگ، مشارکت در تربیت نیروی انسانی ماهر و کمک به توسعه صنعتی و اقتصادی کشور در نظر گرفته‌‌اند.

تماس با ما

آدرس : آبیک - شهرک دانشگاهی اندیشه-بلوار دانش - دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی

تلفن ها : 15-32898511-028

028-32884090