شرایط عضویت در سایت

شرایط عضویت

نوع عضويت: کانون داراي سه نوع عضو خواهد بود عضو اصلي، عضو وابسته و عضو افتخاري. هر يک از اين اعضا بسته به نوع عضويت حايز شرايط مربوط، به ترتيب مندرج در ماده 7 ميباشد.

 • 7- شرايط عضويت:
 • 7-1- شرايط عضويت اعضاي اصلي :
 • 7-1-1- تکميل فرم پرسشنامه درخواست عضويت در سایت.
 • 7-1-2- دارابودن دانشنامه در يکي از مدارج ليسانس، فوق ليسانس
 • 7-1-3- پذيرفتن مفاد اساسنامه کانون
 • 7-1-4- عدم وابستگي به سازمانها يا تشکيلات غيرقانوني
 • 7-1-5- محروم نبودن از حقوق اجتماعي
 • 7-1-6- پرداخت وروديه و تعهد پرداخت حق عضويت طبق آيين نامه مربوط
 • تبصره: هر عضو اصلي کانون که تا تاريخ تشکيل مجمع عمومي حق عضويت هاي سالانه خود را از زمان عضويت پرداخته باشد، عضو منظم ناميده ميشود. در جلسات مجمع عمومي کانون فقط اعضاي منظم حق راي دارند.
 • 7-2- شرايط عضويت اعضاي وابسته:
 • 7-2-1- تکميل فرم پرسشنامه درخواست عضويت در سایت
 • 7-2-2- اشتغال به تحصيل در يکي از رشته هاي دانشکده ها
 • تبصره 1- کساني که داراي تجربه فني و سوابق کاري قابل توجه در زمينه هاي فني و مهندسي بوده ولي فاقد مدرک تحصيلي قابل پذيرش بعنوان عضو اصلي هستند نيز مي توانند بنا به پيشنهاد هيئت‌ مديره و تصويب شوراي‌عالي به عنوان عضو وابسته کانون پذيرفته شوند.
 • تبصره 2- اعضاي وابسته ميتوانند در کليه برنامه هاي اجتماعي، رفاهي، فرهنگي و کارآموزي کانون شرکت نمايند.
 • 7-2-3- شخصيت هاي حقوقي فني ميتوانند به پيشنهاد هيئت ‌مديره و تصويب شوراي‌عالي به عنوان عضو وابسته کانون پذيرفته شوند.
 • 7-3- شرايط عضويت اعضاي افتخاري مهندسان برجسته و چهره هاي شناخته شده و ممتاز ايراني و شخصيتهاي علمي دانشگاههاي معتبر داخلي يا خارجي، که تمايل به همکاري با کانون دارند، ميتوانند بنابه پيشنهاد هيئت ‌مديره و تصويب شوراي‌عالي، به عضويت افتخاري کانون پذيرفته شوند.
 • تبصره: عضويت افتخاري اين افراد نبايد مغاير با قوانين و مقررات جاري کشور باشد.

ماده 8- خاتمه عضويت:

عضويت در کانون در موارد زيرخاتمه مي يابد:

  • 8-1- استعفاي کتبي عضو
  • 8-2- لغو عضويت توسط شوراي‌عالي بر اساس پيشنهاد هيئت‌مديره به دليل عدم رعايت شئون و حيثيت مهندسي
  • 8-3- فوت عضو.
  • 8-4- عدم پرداخت حق عضويت به مدت سه سال متوالي.
  • تبصره: در فاصله زماني پيشنهاد لغو عضويت فرد مزبور توسط هيئت‌مديره و تصميم گيري شوراي‌عالي، عضويت وي به حال تعليق درآمده و از حق رأي در ارکان کانون محروم خواهدبود.

مشترک خبرنامه شوید

 غیاث الدین جمشید کاشانی

دانشگاه غياث الدين جمشيد کاشانی در سال 1385 با مجوز شورای گسترش آموزش عالی به عنوان یک دانشگاه غیرانتفاعی در شهرستان آبیک تاسیس شد.

بنیانگذاران این دانشگاه عمدتا جمعی از استادان برجسته رشته‌های مهندسی و علوم از دانشگاه صنعتی شریف هستند که اهداف اصلی موسسه را توسعه دانش و فرهنگ، مشارکت در تربیت نیروی انسانی ماهر و کمک به توسعه صنعتی و اقتصادی کشور در نظر گرفته‌‌اند.

تماس با ما

آدرس : آبیک - شهرک دانشگاهی اندیشه-بلوار دانش - دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی

تلفن ها : 15-32898511-028

028-32884090