کارت عضویت انجمن

کارت عضویت انجمن

مزایای عضویت

 • تحكیم ارتباط دانش آموختگان دانشكده فنی
 • برقراری ارتباط بین نسلهای مختلف فارغ التحصیل
 • برقراری تماس با دوستان و هم دانشكده ای ها در سراسر جهان
 • اطلاع از اخبار و رویدادهای دانشكده فنی در سالهای پس از فارغ التحصیلی
 • امكان استفاده از خدمات كانون برای دستبیابی به فرصت های شغلی ارائه شده شتوسط شركت‌‌ها
 • داشتن پست الكترونیكی رایگان در سایت كانون، دریافت اطلاعیه ها و پیام نامه ها‌ی كانون توسط پست الكترونیك
 • استفاده از برنامه های فرهنگی كانون( موسیقی، اكران فیلم و...)
 • شركت در سفرهای سیاحتی و گلگشت ها
 • شركت در برنامه های ورزشی( كوهنوردی، فوتبال و...)
 • شركت در بازدید پروژه‌های بزرگ صنعت كشور
 • امكان استفاده از بیمه های تكمیلی درمان
 • استفاده از تسهیلات ویژه كانون در ارتباط با مراكز ورزشی، باشگاهها، مراكز خرید و...

 

شرایط عضویت

ماده 6 - نوع عضويت: کانون داراي سه نوع عضو خواهدبود عضو اصلي، عضو وابسته و عضو افتخاري. هر يک از اين اعضا بسته به نوع عضويت حايز شرايط مربوط، به ترتيب مندرج در ماده 7 ميباشد.

ماده7 - شرايط عضويت:

7-1- شرايط عضويت اعضاي اصلي

7-1-1- تکميل فرم پرسشنامه درخواست عضويت.

7-1-2- دارابودن دانشنامه مهندسي در يکي از مدارج ليسانس، فوق ليسانس و دکترا از دانشکده 

7-1-3- پذيرفتن مفاد اساسنامه کانون

7-1-4- عدم وابستگي به سازمانها يا تشکيلات غيرقانوني

7-1-5- محروم نبودن از حقوق اجتماعي

7-1-6- پرداخت وروديه و تعهد پرداخت حق عضويت طبق آيين نامه مربوط

تبصره: هر عضو اصلي کانون که تا تاريخ تشکيل مجمع عمومي حق عضويت هاي سالانه خود را از زمان عضويت پرداخته باشد، عضو منظم ناميده ميشود. در جلسات مجمع عمومي کانون فقط اعضاي منظم حق راي دارند.

7-2- شرايط عضويت اعضاي وابسته

7-2-1- تکميل فرم پرسشنامه درخواست عضويت

7-2-2- اشتغال به تحصيل در يکي از رشته هاي دانشکده

تبصره 1- کساني که داراي تجربه فني و سوابق کاري قابل توجه در زمينه هاي فني و مهندسي بوده ولي فاقد مدرک تحصيلي قابل پذيرش بعنوان عضو اصلي هستند نيز مي توانند بنا به پيشنهاد هيئت‌ مديره و تصويب شوراي‌عالي به عنوان عضو وابسته کانون پذيرفته شوند.

تبصره 2- اعضاي وابسته ميتوانند در کليه برنامه هاي اجتماعي، رفاهي، فرهنگي و کارآموزي کانون شرکت نمايند.

7-2-3- شخصيت هاي حقوقي فني ميتوانند به پيشنهاد هيئت ‌مديره و تصويب شوراي‌عالي به عنوان عضو وابسته کانون پذيرفته شوند.

7-3- شرايط عضويت اعضاي افتخاري مهندسان برجسته و چهره هاي شناخته شده و ممتاز ايراني و شخصيتهاي علمي دانشگاههاي معتبر داخلي يا خارجي، که تمايل به همکاري با کانون دارند، ميتوانند بنابه پيشنهاد هيئت ‌مديره و تصويب شوراي‌عالي، به عضويت افتخاري کانون پذيرفته شوند.

تبصره: عضويت افتخاري اين افراد نبايد مغاير با قوانين و مقررات جاري کشور باشد.

ماده 8- خاتمه عضويت:

عضويت در کانون در موارد زيرخاتمه مي يابد:

8-1- استعفاي کتبي عضو

8-2- لغو عضويت توسط شوراي‌عالي بر اساس پيشنهاد هيئت‌مديره به دليل عدم رعايت شئون و حيثيت مهندسي

8-3- فوت عضو.

8-4- عدم پرداخت حق عضويت به مدت سه سال متوالي.

تبصره: در فاصله زماني پيشنهاد لغو عضويت فرد مزبور توسط هيئت‌مديره و تصميم گيري شوراي‌عالي، عضويت وي به حال تعليق درآمده و از حق رأي در ارکان کانون محروم خواهدبود.

 

 

آیین نامه حق عضویت کانون

این آئین‌نامه به موجب بند 19-4 از ماده 19 اساسنامه کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده دانشگاه تهیه شده و به تصویب شورای‌عالی می‌رسد، چگونگی تعیین و پرداخت حق عضویت کانون را مشخص می نماید.

 

ماده 1: اعضای اصلی

حق عضویت سالانه اعضای اصلی هر سال به پیشنهاد شورای‌عالی و با تصویب مجمع عمومی عادی سالانه تعیین می شود. منظور از سال ، یکسال خورشیدی تقویمی می باشد. فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی در هر یک از مقاطع تحصیلی، در صورت تقاضای عضویت در سال فراغت از تحصیل و سال بعد از آن، از پرداخت حق عضویت معاف بوده و پس از آن مدت سه سال می توانند، حق عضویت را برمبنای نیم بها پرداخت کنند.

در مجامع عمومی اعضایی حق رای دارند که حق عضویت دو سال آخر خود را پرداخت کرده و چنانچه بدهی حق عضویت بیش از دو سال داشته باشند ترتیب تسویه سالهای قبل از آن را با توافق هیئت مدیره مشخص کرده باشند. به منظور ایجاد تسهیلات برای شرکت در مجامع عمومی، اعضاء می توانند بدهی سالهای قبل خود را در هنگام تشکیل مجمع نیز پرداخت کنند. افرادی که تازه درخواست عضویت می کنند، همراه با تسلیم فرم درخواست عضویت باید حق عضویت آن سال را بر حسب تعداد ماههای باقی مانده سال نسبت به تاریخ شروع عضویت، پرداخت نمایند. کسر ماه، یک ماه محسوب می شود. هر یک از اعضاء در صورت تمایل می توانند حق عضویت هر چند سال آینده را بر مبنای حق عضویت در تاریخ پرداخت بصورت یکجا پرداخت نمایند.

 

ماده 2: اعضای اصلی مادام العمر

هر یک از اعضاء که کمک مالی شایان توجهی به کانون کرده باشد، به تصویب شورای عالی بعنوان عضو اصلی مادام العمر کانون شناخته شده و از آن پس از پرداخت حق عضویت معاف خواهد بود.

 

ماده 3: اعضای افتخاری

اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

 

ماده 4: اعضای وابسته دانشجو

دانشجویان دانشکده فنی که به عنوان عضو وابسته کانون پذیرفته می شوند با ارائه کارت تحصیلی معتبر از پرداخت حق عضویت معاف هستند، این اعضاء لازم است هر سال عضویت خود را تجدید نمایند و مهلت ارائه کارت تحصیلی و تجدید عضویت تا پایان آذرماه هرسال می باشد. چنانچه شخصی به عنوان عضو اصلی کانون ثبت نام نموده و پس از مدتی مجدداً در مقاطع بعدی مشغول به تحصیل شود به عنوان عضو دانشجو شناخته نخواهدشد.

 

ماده 5: اعضای وابسته حقیقی (غیردانشجو)

حق عضویت اعضای وابسته حقیقی (غیردانشجو) معادل حق عضویت اعضای اصلی است.

 

ماده 6: اعضای وابسته حقوقی

حق عضویت سالانه اشخاص حقوقی که به عنوان عضو وابسته کانون پذیرفته می‌شوند هر سال به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصویب شورای عالی تعیین می‌شود.

 

ماده 7: تصویب آیین نامه

این آیین نامه در جلسه مورخ/ /1379 به تصویب شورای عالی کانون رسید.

عضويت

 • برقرارى ارتباط بين نسلهاى مختلف فارغ التحصيل
 • برقرارى تماس با دوستان و هم دانشكده اى ها در سراسر جهان
 • اطلاع از اخبار و رويدادهاى دانشكده فنى در سالهاى پس از فارغ التحصيلى
 • امكان استفاده از خدمات كانون براى دستيابى به فرصت هاى شغلى ارائه شده توسط شركت‌‌ها.
 • داشتن پست الكترونيكى رايگان در سايت كانون، دريافت اطلاعيه ها و پيام نامه ها‌ى كانون توسط پست الكترونيك .
 • استفاده از برنامه هاى فرهنگى كانون( موسيقى، اكران فيلم و …. )
 • شركت در سفرهاى سياحتى و اردوها
 • شركت در برنامه هاى ورزشى( كوهنوردى، فوتبال و …. )
 • شركت در بازديد پروژه‌هاى بزرگ صنعت كشور.
 • استفاده از تسهيلات ويژه كانون در ارتباط با مراكز ورزشى، باشگاهها، مراكز خريد و …..
 • تحكيم ارتباط دانش آموختگان
 • فرم عضویت

  کاربر گرامی جهت عضویت در کانون فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه فرم را پر نمایید.

مدارك لازم جهت عضویت  فارغ التحصیلی (پیوسته)

 

 • تكمیل فرم عضویت كانون
 • 3  قطعه عكس 4*3 ترجیحاً رنگی
 • فتوكپی صفحه اول شناسنامه
 • پرداخت حق عضویت     

                         

مدارك لازم جهت عضویت دانشجویی  :


 • تكمیل فرم عضویت
 • 1 قطعه عكس 4*3 ترجیحاً رنگی
 • ارائه كارت دانشجویی

 

مشترک خبرنامه شوید

 غیاث الدین جمشید کاشانی

دانشگاه غياث الدين جمشيد کاشانی در سال 1385 با مجوز شورای گسترش آموزش عالی به عنوان یک دانشگاه غیرانتفاعی در شهرستان آبیک تاسیس شد.

بنیانگذاران این دانشگاه عمدتا جمعی از استادان برجسته رشته‌های مهندسی و علوم از دانشگاه صنعتی شریف هستند که اهداف اصلی موسسه را توسعه دانش و فرهنگ، مشارکت در تربیت نیروی انسانی ماهر و کمک به توسعه صنعتی و اقتصادی کشور در نظر گرفته‌‌اند.

تماس با ما

آدرس : آبیک - شهرک دانشگاهی اندیشه-بلوار دانش - دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی

تلفن ها : 15-32898511-028

028-32884090